Υπηρεσίες

Μετάφραση

Εκτός από μεταφράσεις γενικού περιεχομένου προσφέρουμε εξειδικευμένες μεταφράσεις στους ακόλουθους τομείς:

  • Νομικά κείμενα (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, νομοθεσίες, αγωγές, πρακτικά, πληρεξούσια, συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ.)
  • Ιατρικά κείμενα (επιστημονικά άρθρα, ιατρικές εκθέσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, θεραπευτικές μεθόδους κλπ.)
  • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες (εγχειρίδια, έντυπα περιγραφής προϊόντων κλπ.)
  • Οικονομικά κείμενα (ισολογισμοί, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά κείμενα, φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, επιχειρηματικά σχέδια και εκθέσεις κλπ.)
  • Τεχνικά κείμενα (αρχιτεκτονικές μελέτες, εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας, τεχνικές περιγραφές και σχέδια κλπ.)
  • Τουρισμός (τουριστικοί οδηγοί, διαφημιστικά φυλλάδια, μενού εστιατορίων κλπ.)
  • Πιστοποιητικά (άδειες οδήγησης, αναλυτικές βαθμολογίες, απολυτήρια λυκείου, βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης, πτυχία, ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, πιστοποιητικά στρατολογίας κλπ.)
  • Ιστοσελίδες
  • Φοιτητικές εργασίες (επιστημονικά άρθρα, πτυχιακές εργασίες, επιστημονική ορολογία κλπ.)

Διερμηνεία

Προσφέρουμε και υπηρεσίες διερμηνείας. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με έμπειρους και επαγγελματίες διερμηνείς, τηρώντας πιστά τις προθεσμίες και διασφαλίζοντας την ποιότητα της επικοινωνίας.

Προμηθεύουμε επίσης τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ταυτόχρονη διερμηνεία συνεδρίων (π.χ. καμπίνες, οπτικοακουστικά μέσα).